รายนามคณาจารย์และคุณวุฒิการศึกษา

ลำดับ

 

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ  -  นามสกุล

 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน: ปีที่สำเร็จการศึกษา

 

1

 

  

พันเอกธวัชชัย  ศิลปีโยดม

ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) แพทยสภา: 2539
ป.ชั้นสูง (พยาธิวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล: 2537
พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล: 2533
Field of Interest: Pulmonary pathology
Gastrointestinal pathology
Genitourinary pathology

 

 2

  

 พันเอกนรุฏฐ์  ทองสอน 

 นบ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: 2553
ว.ว. (นิติเวช) แพทยสภา: 2553
ป.ชั้นสูง (นิติเวช) มหาวิทยาลัยมหิดล: 2551
ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) แพทยสภา: 2547
ป.ชั้นสูง (พยาธิวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล: 2545
พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล: 2543
Field of Interest: Forensic medicine and pathology

 

3

  

พันโทกัลตังต์  สัตยสุนทร

Certificate in Bone and Soft tissue Pathology, The University of California, Los Angeles, USA. :2554
Certificate in Hematopathology, The University of California, Los Angeles, USA. :2555
ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) แพทยสภา: 2550
ป.ชั้นสูง (พยาธิวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล: 2548
พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล: 2547
Field of Interest: Bone & Soft tissue pathology
Hematopathology

 

4

  

 พันโทพงษ์สิทธิ์  ชะนะภัย 

 ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) แพทยสภา: 2556
ป.ชั้นสูง (พยาธิวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล: 2554
พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล: 2551
Field of Interest: Neuropathology
Genitourinary pathology

 

5

 

  พันตรีปัญจวิธ  วุฒิพานิช

 ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) แพทยสภา: 2558
ป.ชั้นสูง (พยาธิวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล: 2556
พ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: 2554
Field of Interest: Head and neck pathology

 

6

 

 พันตรีกิตติศักดิ์  วงศ์จันทร์สม 

 Clinical observer attachment (breast pathology), Singapore General Hospital, Singapore: 2561
ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) แพทยสภา: 2559
ป.ชั้นสูง (พยาธิวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล: 2557
พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล: 2555
Field of Interest: Breast pathology
Surgical pathology

 

7

 

 

พันตรีหญิงณัฐพร  เลาหโรจนวงศา

Clinical observer attachment (gynecologic pathology), National University Hospital, Singapore: 2561
ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) แพทยสภา: 2559
ป.ชั้นสูง (พยาธิวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล: 2557
พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล: 2555
Field of Interest: Gynecologic pathology
Surgical pathology

 

8

 

 

 ร้อยเอกหญิงชญานิษฐ์ จำเนียรสุข

Certificate in Bone and Soft tissue Pathology, The University of California, Los Angeles, USA. :2563
Certificate in Hematopathology, The University of California, Los Angeles, USA. :2562
ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) แพทยสภา: 2561
ป.ชั้นสูง (พยาธิวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล: 2559
พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล: 2557
Field of Interest: Bone & Soft tissue pathology
Hematopathology

 

9

 

 

 ร้อยเอกณัฐวรรธน์ วงสาสนธิ์

ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) แพทยสภา: 2562
ป.ชั้นสูง (พยาธิวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล: 2560
พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล: 2558
Field of Interest: Surgical pathology and autopsy

 

รายนามคณาจารย์และคุณวุฒิการศึกษา (อาจารย์พิเศษ)

ลำดับ

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ  -  นามสกุล

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน: ปีที่สำเร็จการศึกษา

1

 

 

พันเอกผู้ช่วยศาสตราจารย์
เจตนา เรืองประทีป

PhD. (Cancer studies and Molecular Medicine), University of Leicester, UK: 2555
MSc. (Molecular Pathology and Toxicology), University of Leicester, UK: 2551
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา: 2545
ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) แพทยสภา: 2543
ป.ชั้นสูง (พยาธิวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล: 2541
พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล: 2540
Field of Interest: Molecular Pathology

 

2

 

พันโทผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ธีรยสถ์ นิมมานนท์

PhD. (Pharmacy and Pharmaceutical Sciences), Cardiff University, UK: 2559
MSc. (Molecular Medicine), University of Glasgow, UK: 2555
ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) แพทยสภา: 2551
ป.ชั้นสูง (พยาธิวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล: 2549
พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล: 2548
Field of Interest: Molecular Pathology

 

3

 

 

พันโทรองศาสตราจารย์
มงคล เจริญพิทักษ์ชัย

Visiting scholar in gastrointestinal and liver pathology, Vanderbilt university medical center, Tennessee, USA. :2558
Visiting scholar in renal pathology, Vanderbilt university medical center, Tennessee, USA. :2557
ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) แพทยสภา: 2556
ป.ชั้นสูง (พยาธิวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล: 2554
พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล: 2552
Field of Interest: Gastrointestinal Pathology
Liver Pathology
Renal Pathology